progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-11-28

GMINA KŁODZKO

Okrzei 8A

57 - 300 Kłodzko

Tax ID [tax identification number]: 8831678045

Contact person:

Bożena Rudy

Tel.:

e-mail: skarbnik@gmina.klodzko.pl

Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: zł: dwa miliony).

PROCEEDINGS NO Z8/10676

Purchasing mode: Regulaminowe

Order object:

Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: zł: dwa miliony).
1. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od dnia podpisania umowy do 90 dni od daty otrzymania refundacji z budżetu Unii Europejskiej, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

2. Kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł uruchomiony zostanie na podstawie pisemnych dyspozycji złożonych przez Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Do celów obliczenia kosztów zamówienia należy przyjąć następujące terminy:
- zaciągnięcie kredytu 20 grudnia 2019 r. kwota 2 000 000,00 zł,
- spłata kredytu 31 marca 2020 r.- 2 000 000,00 zł

3. Przekazanie kredytu nastąpi na rachunek podstawowy budżetu Gminy Kłodzko nr
49 9523 0001 0000 2264 2000 0009 otwarty w Banku Spółdzielczym w Kłodzku.

Warunki umowy.

1. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do kalendarza realnego 365 dni /366 dni w roku. Odsetki płatne w okresach miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu.

2.  Kredyt spłacony zostanie jednorazowo z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2020 r

3. Zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M na rynku międzybankowym, z 20 –go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększone o stałą marżę Kredytodawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.

4. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M na 20-ty dzień miesiąca poprzedzającego spłatę raty kredytu wraz z odsetkami, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego notowania stawki na rynku depozytów międzybankowych WIBOR 1M.

5. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Kredytodawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.

6. Marża Kredytodawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne koszty i korzyści bankowe jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.

7. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następuje w pierwszym dniu następującym po zakończeniu okresu odsetkowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty niż będzie to określone w umowie, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Kredytobiorca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub prolongaty raty kredytu w okresie obowiązywania umowy. Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Kredytobiorcy w formie pisemnego aneksu do umowy.

9. Rozliczenia pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

10. Kredytodawca informuje Kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności.

11. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy kontrasygnacie Skarbnika.

12. Do wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR- 1,63 %.

13. Kredytobiorca korzysta z kredytów i pożyczek długoterminowych. Na dzień 31.10.2019 roku Gmina Kłodzko posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
37 385 722,52 zł, ostateczny termin spłaty 2028 r.

14. Kredytobiorca oświadcza, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.

15.  Kredyty i pożyczki spłacane są terminowo.

16. Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Kłodzko kredytu długoterminowego zostanie umieszczona na stronie BIP niezwłocznie po jej otrzymaniu.

17. Informacje związane z budżetem, Wieloletnią Prognozą Finansową, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania z wykonania budżetu, znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodzko w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gospodarka> Budżet.

18.Sposób składania ofert:
- oferta musi być złożona w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej

19. W załącznikach:
- sprawozdania budżetowe - RBZ, RBN, RB 27S, RB 28S, RBNDS za lata 2017-2019,


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: zł: dwa miliony). 66113000-5 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters

Questions regarding the proceedings "Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: zł: dwa miliony)."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...