Register in the contractor base

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Zaznacz kategorie zakupowe

You can select products in many categories

Check all Uncheck all

Statements

 • Information obligation - read*

  Information on the controllers and on the rights of the person whose personal data is processed:

  Pursuant to art. 13 sec. 1 and 2 of the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (the GDPR) we inform that:

  1. The administrator of Users’ personal data is URZĄD GMINY KŁODZKO.
  2. Your personal data will be processed by the Controller on the basis of your consent only for the sole purpose of ensuring the consideration of the offer.
  3. With respect to the data of Suppliers, Business Partners and the Administrator's Clients registered on the Procurement Platform https://gmina-klodzko.logintrade.net Logintrade S.A. is also a controller, with its registered office in Wrocław (ul. Braniborska 2/10 53-680 Wrocław), KRS: 0000438056, e-mail address: kontakt@logintrade.pl entrusting data processing LT Serwis Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (ul. Polna 48 /11 00-644 Warsaw), KRS: 0000311815, e-mail: kontakt@logintrade.pl.
  4. Your data will be processed by Logintrade S.A. And LT Serwis sp.z o.o on the basis of your consent for the sole purpose of ensuring the fulfillment of the tasks of the Procurement Platform.
  5. Your personal data is processed for the period necessary for the performance of the service.
  6. You have the right to access the content of your personal data and to rectify, erase or limit their processing and rectification, and the right to object to the processing and to transfer the data.
  7. You have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. The exercise of the right of withdrawal shall not affect the processing, which was carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.
  8. In matters related to data protection, you may contact the Data Protection Inspector, e-mail address: kontakt@gmina.klodzko.pl.
  9. In matters related to data protection with regard to their processing by Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o., you may contact the Logintrade S.A. Data Protection Inspector via e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl..
  10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority if, in your opinion, the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR Regulation.
  11. You provide personal data voluntarily, but this is a prerequisite for using the Procurement Platform..
  12. Please be advised that the Controller, Logintrade S.A. and LT Serwis sp. z o.o. do not envisage the processed data to be made available to any recipients of this data.
  13. The administrator does not allow the use of the services listed in these Rules anonymously or under a pseudonym.
  14. Your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.
 • Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Kłodzko - read*

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  przy zamówieniach i konkursach, których wartość nie przekracza wyrażonej w
  złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kłodzko z siedzibą 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a, zwany dalej Administratorem;
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pisząc na adres iod@gmina.klodzko.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z prowadzonym zamówieniem/konkursem, a w odniesieniu do podmioty wyłonionego także w celu niezbędnym dla prawidłowej realizacji zawartej umowy;
  4. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym do złożenia oferty, a docelowo zawarcia i realizacji umowy, która zostanie zawarta z podmiotem wyłonionym. Niepodanie danych uniemożliwi skuteczne złożenie oferty.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o narodowym zasobie archiwalnym;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Logintrade S.A. w zakresie niezbędnym do zarządzania platformą internetową do obsługi zamówień/konkursów.

Logintrade platform uses cookies.Click here to learn more.


OK